RELACJE INWESTORSKIE
RELACJE INWESTORSKIE

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

 

Zgodnie z art. 5 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2020 r., na podstawie nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2019 r., poz. 1798), spółka akcyjna ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej i zamieszczania także na tej stronie, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymaganych przez prawo lub statut ogłoszeń pochodzących od spółki.

 

 

      ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW DO REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

         

                      W dniu 5 lutego 2020 roku HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. złożyła do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujące dokumenty za                          rok obrotowy trwający od 1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2019 roku:

 

                          1.  Sprawozdanie finansowe,

                 2.  Sprawozdanie z działalności,

                 3.  Opinię biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,

                          4.  Uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty,

                          5.  Uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

 

 

 

 

O SPÓŁCE

 

      

      SPÓŁKA

 

Helix Immuno-Oncology S.A. to spółka zależna od spółki Helix BioPharma Corp. Akcje spółki Helix BioPharma Corp. są obecnie notowane na giełdzie papierów wartościowych w Toronto (TSX) pod symbolem „HBP”. Helix Immuno-Oncology S.A. w 2017 r. zakończyła proces przekształcenia ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Jest to pierwszy krok na drodze do debiutu spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Helix Immuno-Oncology S.A. aktywnie pracuje nad rozwojem innowacyjnych produktów stosowanych w terapii nowotworów. Działania spółki, w zakresie opracowania potencjalnych leków, opierają się na platformie technologicznej: Tumour Defence Breaker (DOS47), a w szczególności na pracach w obszarze rozwoju cząsteczki V-DOS47, która ma zastosowanie w leczeniu raka piersi oraz innych nowotworów litych.

 

      

HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A.

ul. Bojkowska 59C

44-100 Gliwice

NIP: 5252547574

REGON: 146535883

 

         kapitał zakładowy: 1.101.950,00 PLN

         w całości wpłacony

         KRS: 0000692806

         Sąd Rejonowy w Gliwicach

         X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

 

 

     WŁADZE SPÓŁKI


 

   ZARZĄD

 

Dr Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu

Dr Wiśniewski posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w realizacji projektów biotechnologicznych, due diligence technologicznym, transferze technologii, rozwoju leków, ochronie własności intelektualnej oraz planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju firm biotechnologicznych. Przed rozpoczęciem współpracy ze spółką Helix Immuno-Oncology S.A., dr Wiśniewski był założycielem i Prezesem Zarządu Instytutu Analiz Genetycznych INAGEN Sp. z o. o. działającego w zakresie zaawansowanej diagnostyki molekularnej i przetwarzania danych "Big Data". Był również współzałożycielem, wynalazcą i kierownikiem projektu w firmie Glia Sp. z o.o. działającej w zakresie rozwoju terapii glejakoraka. Dr Wiśniewski był również menedżerem w Peptaderm Sp. z o.o., spółce specjalizującej się w opracowywaniu leków do stosowania miejscowego oraz doradcą Zarządu ds. startupów i nowo utworzonych spółek biotechnologicznych w funduszu Eastern European Investment Management VC. Swoje specjalistyczne doświadczenie zdobył poprzez kompleksowe zarządzanie biznesem biotechnologicznym w obszarze m. in. transferu technologii, rozwoju leków, ochrony własności intelektualnej, czy opracowywania i wdrażania strategii rozwoju firm biotechnologicznych.

 

Edukacja: doktorat z nauk biologicznych, specjalizacja z biologii molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 

 

 

   RADA NADZORCZA

 

 

Prof. dr hab. Sławomir Majewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Dr Heman Chao – Członek Rady Nadzorczej

 

Andreas Kandziora – Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

KONTAKT

 

Kontakt dla inwestorów:

 

Paweł Wiśniewski – Prezes Zarządu                                              

e-mail: pawel.wisniewski@helixpolska.com

 

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności 

 

W dniu 5 lutego 2020 roku HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A. złożyła do Repozytorium Dokumentów Finansowych następujące dokumenty za rok obrotowy trwający od 1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2019 roku:

  1. Sprawozdanie finansowe,
  2. Sprawozdanie z działalności,
  3. Opinię biegłego rewidenta / sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
  4. Uchwałę o podziale zysku bądź pokryciu straty,
  5. Uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego.

 

Sprawozdanie finansowe,