O Spółce
SPÓŁKA CÓRKA HELIX BIOPHARMA

Helix Immuno-Oncology (dawniej: Helix Polska) to powołana w 2013r. spółka córka kanadyjskiej firmy biofarmaceutycznej Helix BioPharma Corporation.

Siedziba firmy Helix Immuno-Oncology (dawniej: Helix Polska) mieści się w Gliwicach, a spółką kieruje silny zespół zarządzający specjalizujący się w obszarze biotechnologii i life science.

W ramach działalności spółki, polscy naukowcy uczestniczą w pracach nad innowacyjnymi technologiami w immunoterapii przeciwnowotworowej, współpracują z wiodącymi ośrodkami akademickimi, wspierają prowadzone w Polsce, Kanadzie oraz USA badania nad lekami onkologicznymi.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA

Firmy Helix BioPharma Corporation (HBP) oraz Helix Immuno-Oncology (HIO) aktywnie rozwijają innowacyjne produkty w kierunku zastosowania w immunoterapii nowotworów w oparciu o własne, zastrzeżone technologie. Inicjatywy firm, w zakresie opracowania leków, opierają się na platformie technologicznej Tumour Defence Breaker (DOS47). Jest to platforma technologiczna do produkcji cząsteczek terapeutycznych, które neutralizują kwaśne mikrośrodowisko nowotworu. Tumour Defence Breaker (DOS47) reprezentuje innowacyjne podejście terapeutyczne, które poprzez modyfikację mikrośrodowiska komórek nowotworowych, prowadzi do usunięcia bariery dla skutecznego działania leków przeciwnowotworowych, zarówno chemioterapii, terapii celowanych jak i nowoczesnych immunoterapii.

W ramach platformy Tumour Defence Breaker rozwijane są:

L-DOS47 - kandydat na lek znajdujący się w fazie badań klinicznych w ośrodkach polskich i amerykańskich badany we wskazaniu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC),

V-DOS47 - cząsteczka rozwijana w kierunku zastosowania w terapii potrójnie ujemnego raka piersi. Jest obecnie przedmiotem badań przedklinicznych w laboratorium HIO.

Dr Paweł Wiśniewski

Dr Wiśniewski posiada ponad ośmioletnie doświadczenie w realizacji projektów biotechnologicznych, due diligence technologicznym, transferze technologii, rozwoju leków, ochronie własności intelektualnej oraz planowaniu i wdrażaniu strategii rozwoju firm biotechnologicznych. Przed rozpoczęciem współpracy ze spółką Helix Immuno-Oncology S.A., dr Wiśniewski był założycielem i Prezesem Zarządu Instytutu Analiz Genetycznych INAGEN Sp. z o. o. działającego w zakresie zaawansowanej diagnostyki molekularnej i przetwarzania danych "Big Data". Był również współzałożycielem, wynalazcą i kierownikiem projektu w firmie Glia Sp. z o.o. działającej w zakresie rozwoju terapii glejakoraka. Dr Wiśniewski był również menedżerem w Peptaderm Sp. z o.o., spółce specjalizującej się w opracowywaniu leków do stosowania miejscowego oraz doradcą Zarządu ds. startupów i nowo utworzonych spółek biotechnologicznych w funduszu Eastern European Investment Management VC. Swoje specjalistyczne doświadczenie zdobył poprzez kompleksowe zarządzanie biznesem biotechnologicznym w obszarze m. in. transferu technologii, rozwoju leków, ochrony własności intelektualnej, czy opracowywania i wdrażania strategii rozwoju firm biotechnologicznych. Edukacja: doktorat z nauk biologicznych, specjalizacja z biologii molekularnej, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Działania Helix Immuno-Oncology
na rynku polskim
2019r.
Transfer technologii CAR-T z USA i Kanady do Polski
2016r.
Rozpoczęcie II fazy badań klinicznych nad L-DOS47
2015r.
Transfer części technologii oraz działań operacyjnych z Helix BioPharma do Helix Polska (obecnie Helix Immuno-Oncology)
2012r.
Rozpoczęcie badań klinicznych I fazy L-DOS47 u Chorych na raka płuca w Polsce
2009r.
Nawiązanie współpracy z polskimi ośrodkami naukowymi: Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie; Wojskowym Instytutem Medycznym, z Państwowym Instytutem Badawczym Gruźlicy i Chorób Płuc oraz z Mazowieckim Centrum Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
2005r.
Związki z Polską dzięki relacjom inwestorskim
2017r.
Rozpoczęcie badań przedklinicznych w ramach projektu V-DOS47
2016r.
Uzyskanie dofinansowania projektu V-DOS47 z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
2013r.
Powołanie Helix Polska (obecnie Helix Immuno-Oncology S.A.) z siedzibą w Warszawie
2010r.
Udział Polskich naukowców i klinicystów w pracach nad oryginalnymi technologiami w terapii nowotworowej
2009r.
Prezentacja innowacyjnego podejścia do leczenia nowotworów (DOS47) na konferencji Polskiej Grupy Raka Płuc